1. Avís legal de la pàgina web 
En virtut de la previsió de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que la present pàgina web pertany a: 
ZonaTipi
Oriol Camprubí Portell
C/Vilalleons, 27 – 08552 – Taradell (BCN)
 Telèfon de contacte: 621282040
 E-mail de contacte: [email protected] 

2. Objecte de la pàgina web 
La present Web, titularitat de ZonaTipi, té com a objecte la reserva d’allotjaments Glamping per a esdeveniments. ZonaTipi no serà en cap cas responsable dels errors i/o omissions que poguessin existir a la informació facilitada, ni de l’aplicació o de l’ús concret que pogués fer-se a la mateixa. 
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. 

3. Accés a la pàgina web 
El prestador del servei permet lliurament l’accés general a la web a tots els usuaris d’Internet. En tot cas, hi haurà certs serveis reservats als usuaris registrats i als col·laboradors de la pàgina. 

4. Devolucions 
Un cop feta la reserva ja no serà possible la devolució de la taxa. En casos excepcionals, contactar amb ZonaTipi. 

4. Contacte i Informació 
Si l’usuari volgués posar-se en contacte amb el titular de la pàgina, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: [email protected]
En aquest cas, la informació de caràcter personal rebuda serà tractada d’acord amb la nostra política de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. 
ZonaTipi es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo. 

5. Ús de la pàgina Web 
L’ usuari es compromet a navegar per la pàgina Web diligentment i respectant la finalitat anteriorment descrita, així com la moral, les bones costums i l’ordre públic. 
L’ usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre les activitats o els serveis del ZonaTipi per a desenvolupar activitats contràries a las lleis, a la moral o a l’ordre públic. A tal efecte, el prestador no autoritza en cap cas a l’usuari a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet. Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que ZonaTipi o tercers puguin patir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’ incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina Web. 
Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de ZonaTipi. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta. 

6. Propietat intel·lectual i industrial 
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades i qualsevol altre material, es troben sota l’empara legal de la legislació espanyola i els seus drets d’autor són propietat de ZonaTipi i dels ens de gestió vinculats a ell, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts al consorci. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. 
Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit ZonaTipi. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta. 

7. Responsabilitat 
ZonaTipi no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació. 
 | La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. ZonaTipi no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració. ZonaTipi no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. ZonaTipi tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d'aquest portal. ZonaTipi no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, | s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis. ZonaTipi es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 
 8. Legislació aplicable
Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Barcelona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

9. Política de privacitat
ZonaTipi donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat. Les comunicacions que faci l'usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema permet criptografiar la informació transmesa entre l'usuari i la Diputació. L'usuari pot verificar si es troba en un "entorn segur" comprovant l'existència d'un cadenat tancat que | apareixerà a la pantalla junt a la URL. ZonaTipi és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actuï per compte d’algun Ens local o altre organisme com a Encarregada del tractament s’indicarà qui n’és el responsable. La informació detallada sobre el tractament de dades en cada cas s’inclourà al propi formulari (la finalitat del tractament, si les dades es cediran a tercers, el termini de conservació...). Si us plau, llegeixi-la. 
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia [email protected] des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà. 
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
La persona interessada consent el tractament de les dades d’acord amb la finalitat definida. 
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de garantir la correcta identificació de qui accedirà a l’àrea d’esplai. 
Aquestes dades seran cedides a LORIUN com a proveïdor de la plataforma i encarregat del tractament. Podeu consultar les condicions legals i la política de privacitat de LORIUN. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades subministrades.